_

Bảo Hiểm


2018

 

 

Thông tin dự án

Khách hàng: Bảo Hiểm Bưu Điện

Địa điểm: Hà Nội

Lĩnh vực: Thiết kế ấn phẩm truyên thông nội bộ – Sổ tay văn hóa

 

BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN – PTI

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (Bảo hiểm PTI):
– Đứng thứ 2 trên thị trường về Bảo hiểm xe Cơ Giới.
– Đứng thứ 3 về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ năm 2017

Thấu hiểu điều này GiBrand đã xây dựng ấn phẩm truyên thông dựa trên 2 giá trị nền tảng đó là sự kết nối và lan tỏa. Toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu ấn phấm truyên thông của PTI được xây dựng trên khung mau sáng: nước biển va xanh lá gợi sự yên tâm, bên vững


https://www.pti.com.vn